דף הבית / מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות

שלום רב וברוכים הבאים לאתר האינטרנט: www.flpil.co.il  (להלן: "האתר"). האתר מנוהל ומתופעל על ידי חברת פוראור ליוינג פרודקטס (ישראל) בע"מ, ח.פ. 511940934 (להלן: "החברה"), ומספק למשתמש בו תכנים ומידע בקשר למוצרי החברה, ואפשרות לרכוש את מוצרי החברה. כמו כן, האתר מקנה את האפשרות להצטרף לפעילות החברה כמשווק מוצריה וכן מקנה למשווקים פלטפורמה מקוונת למכירת מוצרי החברה.

תנאי השימוש באתר ומדיניות הפרטיות, מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

לצורך רישום לשירותים באתר ייתכן ומשתמשי האתר ידרשו למסור מספר פרטי מידע, לרבות מידע אישי אודות משתמש האתר. למען הסר ספק, פרטים אלה יכול שיכללו, בין היתר, את שמו המלא של המשתמש, כתובת מגוריו, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ופרטים נוספים (להלן: המידע האישי). השדות, שחובה למלא, יסומנו באופן מפורש. יודגש, כי מבלי שימסרו הנתונים המתבקשים, לרבות מידע אישי, בשדות החובה לא יוכל משתמש האתר להירשם לשירותים הטעונים רישום. יודגש, כי על משתמש האתר למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים בלבד. במילוי פרטים אלה, משתמש האתר מאשר את נכונות הפרטים שמסר, וזאת מבלי לגרוע מסמכות החברה ו/או מי מטעמה, לדרוש את חידוש הרישום ו/או שינוי ו/או מחיקה ו/או הוספת פרטים לפי שיקול דעתה הבלעדי. בעת השימוש באתר יכול שייאסף מידע על משתמשי האתר, בין היתר, מידע על מנהגי משתמשי האתר, מידע ו/או פרסומות ו/או הצעות ו/או שירותים שעניינו את משתמשי האתר, העמוד בו צפו, מיקומם ו/או מיקום אמצעי התקשרות באמצעותו התחברו משתמשי האתר לאתר ועוד. יודגש, כי משתמש האתר מוסר לחברה ו/או למי מטעמה את המידע המזהה את משתמשי האתר באופן אישי ביודעין ובנפש חפצה. כמו כן, החברה ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות להעביר לידי צד ג' מידע סטטיסטי, לרבות מידע סטטיסטי מצטבר אודות משתמשי האתר ונוהגיהם.

החברה עושה מאמצים על מנת לשמור על המידע שנמסר לה על ידי משתמשי האתר, תוך נקיטת אמצעים שמתפקידם לשמור על אבטחת המידע האישי ועל פרטיות משתמשי האתר. עם זאת, על אף שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה ו/או מי מטעמה, הרי שאין בהם בטחון מוחלט. לפיכך, החברה אינה מתחייבת כי שירותי האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם ו/או למידע המצוי ו/או שהוזן באתר החברה.

החברה רשאית לשנות מעת לעת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, את הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו תשנה החברה את הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, באופן הנוגע לשימוש במידע האישי שנמסר על ידי משתמשי האתר, תודיע על כך החברה על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר, וכן תפרסם החברה את תנאי השימוש ומדניות הפרטיות המכילים את השינוי האמור.

  • מסירת מידע לצד ג'

החברה תמנע, ככל האפשר, מהעברת מידע ופרטים אישיים של משתמשי האתר לצדדים שלישיים (ככל שמידע ופרטים אלה מזהים את משתמש האתר באופן אישי), אלא במקרים שלהלן: 

  1. כאשר התקבל באתר החברה, מידע אודות משתמש האתר אשר מפורסם על ידו ביוזמתו.
  2. באם החברה תמצא, כי פעולותיו של משתמש האתר מפרות את תנאי השימוש ו/או במידה וימצא, כי פעולות משתמש האתר מנוגדות לדין ו/או בגדר תרמית ו/או מהוות ניסיון לבצע פעולות כאלה, תהא החברה רשאית למסור כל מידע לפי הנדרש.
  3. אם יתקבל בידי החברה ו/או למי מטעמה צו שיפוטי המורה על מסירת המידע כאמור לצד שלישי.
  4. החברה תוכל לעשות שימוש בכל מידע אשר ברשותה, בכל מחלוקת ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או בהליך משפטי אחר (במידה ויתקיים), בין משתמש האתר ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה.
  5. בכל מקרה שהחברה תסבור, כי יש במסירת המידע כדי למנוע נזק לגוף ו/או לרכוש מכל מן וסוג שהוא.
  6. בעת שמשתמש האתר ייקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לחברה ולצד שלישי המוצגות באתר החברה.
  7. במידה והחברה תעביר את פעילותה ו/או תתמזג עם גוף אחר, תהא זכאית החברה להעביר ו/או להעתיק את מלוא המידע שנאגר באתר למוסד אחר, ולפי שיקול דעתה. כן תהא זכאית החברה להעביר ו/או להעתיק למוסד החדש כל מידע אישי וסטטיסטי אודות משתמשי האתר, ובלבד שהמוסד החדש יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.
  •  שימוש בקבצי  Cookies, בקישורים ובהפניות

לצורך זיהוי יעיל ומהיר של משתמשי האתר, מבצע האתר שימוש בקבצי Cookies. בעזרת קבצי ה Cookies אוספת החברה נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ואימות פרטים לצרכי אבטחת מידע. המידע המצוי על קבצי ה- Cookies הינו מוצפן והחברה נוקטת במידע זה בזהירות כך שרק היא ו/או מי מטעמה יכולים לקרוא ולהבין את המידע המצוי על קבצי ה Cookies. משתמש האתר נותן את רשותו לחברה להשתמש בקבצי Cookies באמצעות מחשבו, וכן להשתמש במידע האגור בקבצי ה  Cookies ולזהות את משתמש האתר בהתאם לכך. במידה ומשתמש האתר אינו מעוניין לקבל קבצי Cookies, יוכל משתמש האתר להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן בו הוא מבצע שימוש. כמו כן, באפשרותו של משתמש האתר למחוק את קבצי ה Cookies ממחשבו בכל רגע נתון. אולם, ייתכן ונטרול השימוש ו/או מחיקת קבצי ה Cookies יגרום לכך שלא תהיה אפשרות שימוש בחלק מהשירותים באתר.

זאת ועוד, ייתכן ויופיעו בפני משתמש האתר קישורים ו/או הפניות ו/או פרסומות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: תכני צדדי ג'). תכני צדדי ג' אינם מתפרסמים על ידי החברה ו/או מטעמה והחברה איננה שולטת ו/או מפקחת עליהם. מובהר, כי הימצאותו של קישור לאתר צד ג' ו/או הפנייה כאמור באתר החברה, אינו מעיד על הסכמת החברה לתוכנו ואינו מלמד כי תוכן אתר צד ג' המקושר הינו מהימן, וכי המידע אשר יימסר על ידו הינו מלא ו/או עדכני. החברה לא תהא אחראית לתכני אתרי צדדי ג' אליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם. החברה שומרת לעצמה הזכות להסיר מאתר החברה קישורים ו/או להימנע מהוספת קישורים ו/או הפניות לאתרי צדדי ג' לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל התקשרות כלשהי בין משתמש האתר לבין צדדי ג' הנה באחריותו של משתמש האתר ובאחריות צד ג' הרלוונטי בלבד. למען הסר ספק, לחברה לא תהא כל אחריות בקשר עם התקשרות כאמור ולא תהא חייבת בכל נזק, בין במישרין ובין בעקיפין שיגרם, ככל ושיגרם, כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על תכני צדדי ג' מכל סוג שהוא, המופיעים באתר החברה.

 

  •  צור קשר

במידה ומי ממשתמשי האתר סבור, כי פורסם באתר תוכן הפוגע בו, ניתן ליצור קשר עם מפעילי האתר בפרטי הקשר, כדלקמן:

חברת פוראור ליוינג פרודקטס (ישראל) בע"מ, רחוב ז'בוטינסקי 1 רמת גן
טלפון: 03-7510444

דוא"ל:[email protected]

עגלת קניות
Scroll to Top
דילוג לתוכן